Undervisningsmiljø og mobbepolitik

På skolen går vi meget op i, at alle har det godt og trives med at spille musik, udfolde sine kreative evner i billedkunst og drama, og ikke mindst, at alle har det godt med hinanden. 

Nøgleordene for vores undervisning er NÆRVÆR, HØJ KVALITET og GODE OPLEVELSER. I rapporten om undervisningsmiljøet på skolen kan du læse mere om det. Se deuden også vores "Mobbepolitik", som netop handler om, at vi ikke accepterer nogen form for mobning på skolen. 

Læs vores undervisningsmiljørapport her

Mobbepolitik for Hjørring Musiske Skole
Vi har vedtaget to politikker:
- Vedr. elever
- Vedr. personale

Mobbepolitik for Hjørring Musiske Skole - vedr. elever
Mobning - nej tak
Trivsel - ja tak

Visioner
Vi har et ønske om, at man på Hjørring Musiske Skole ser elever der er glade, trives, tager ansvar for hinanden og har overskud til undervisningen.
Vi ønsker at give elever og lærere et redskab til at håndtere mobning; viden til at forebygge
mobning, stoppe mobning og aktivt gå imod mobning.

Hvad kendetegner mobning?
”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.” (Arbejdsmiljøtilsynets definition på mobning;)
Ved krænkende handlinger kan der være tale om:

  • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
  • Handlinger ledsaget af ord, trusler, hån eller at sige ubehagelige eller lede ting
  • Handlinger uden ord ved hjælp af grimasser, gestus eller ved at vende ryggen til vedkommende for at irritere eller såre personen - ikke at efterkomme en persons ønske
  • Udelukkelse af fællesskabet.

Forebyggelse
Alle ansatte skal i samarbejde med elevernes hjem arbejde med det formål at skabe bedst trivsel for alle på Hjørring Musiske Skole. Mobning er et område der kontinuerligt skal arbejdes aktivt med.
Sociale relationer i skolens hverdag skal være præget af god tone, gensidig respekt og tolerance samt accept af menneskers forskelligheder. Ved konstaterede mobninger skal alle involverede parter være med i en løsning af mobbesituationen – DET ER ALLES ANSVAR at skolens sociale fællesskab styrkes i samarbejdet mellem involverede elever, lærere, forældre og andre.

Handleplan – hvis det er gået galt ….
1.Samtale mellem den mobbede og lærer/leder med henblik på afklaring af problemerne.
2.Samtale mellem mobberen og lærer/leder med henblik på afklaring af problemerne. Læreren udtrykker, at man gerne vil hjælpe barnet ud af rollen som mobber, men også at der er fokus på det mobbede barn.
3.Samtale mellem parterne (den mobbede og mobberen) med læreren med henblik på afklaring af problemet.
4.Forældrene til de direkte implicerede parter orienteres/inddrages efter vurdering, muligvis allerede efter pkt. 1
5.Elevernes hjemskole/klasselærer inddrages efter vurdering, muligvis allerede efter pkt. 1
6.Når alle muligheder synes udtømte kan skolelederen beslutte foranstaltninger som flytning til andet hold eller lign. Som yderste konsekvens kan mobberen blive udelukket fra undervisning i Hjørring Musiske Skole. Hensigten er at finde den bedste løsning for begge parter.

Mobning og Chikane (Politik vedr. personale)
(Uddrag fra Personalehåndbogen)
Mobning må ikke forekomme på Hjørring Musiske Skole.
Ved mobning forstår vi: "En situation hvor en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en anden person for handlinger, som denne opfatter som sårende, krænkende eller nedværdigende. Godsindede drillerier mellem venner eller enkeltstående konflikter mellem ligeværdige parter er ikke mobning."
Mobning er en uacceptabel handling, der ikke alene går ud over offeret, men også har negativ indvirkning på dennes kolleger, på produktiviteten, kommunikationen og vidensdelingen, men ikke mindst på Hjørring Musiske Skoles fortsatte udvikling.

Vision
Hjørring Musiske Skole skal være et sted, hvor det er godt at være
Alle har ret til at blive behandlet med respekt
Alle skal omgås hinanden på en værdig måde
Hjørring Musiske Skole skal være rummelig for alle – det vil sige, at der skal være plads til hinandens forskelligheder med udgangspunkt i kommunens personalepolitikker
Vi vil tage alle henvendelser om mobning alvorligt, undersøge dem seriøst og følge op ved at tage de nødvendige forhåndsregler.

Håndtering af mobning
Hjørring Musiske Skole skal i ord og handling vise, at mobning og anden negativ behandling af ledere og medarbejdere er uacceptabelt
Alle medarbejdere har ret og pligt til at gribe ind, hvis mobning finder sted eller i tilfælde, hvor konflikter går over grænsen for acceptabel adfærd
Alle har et medansvar for at sikre, at konflikter ikke eskalerer.
Ved tilfælde af mobning kontaktes enten tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller leder.
Hjørring Musiske Skole vil støtte de, der bliver ramt af mobning.
Forekomst af mobning skal tages op og behandles i MED
Kolleger og ledere har en særlig forpligtelse til at agere på begyndende mobning.
Det skal sikres, at Hjørring Musiske Skole til stadighed er rustet til at varetage konflikt- og mobbesager f.eks. i form af adgang til ekstern rådgivning og/eller uddannelse af relevante personer i organisationen.

Ved enhver arbejdspladsvurdering vil der være specielt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning.
Ved MUS-samtaler vægtes samtalen omkring mobning.
I øvrigt følges Hjørring Kommunes personalepolitik vedr. mobning og chikane.