Betingelser

Undervisningsår
Et undervisningsår på Hjørring Musiske Skole varer 36 uger.
Dertil kommer projektuger og lignende.

Indmeldelse
Indmeldelse sker på www.denmusiske.dk under menupunktet 'Tilmeld dig hos os' eller 'Tilbud på DIN skole'.
Indmeldelsen er bindende for hele undervisningsåret; se dog punktet ”Udmeldelse”.
Svar på tilmelding, meddelelse om undervisningstid samt andet, sendes pr. mail.

Udmeldelse
Reglerne for nytilmeldte gælder også gentilmeldte elever ved lærer- eller fagskifte.
Ved udmeldelse, som altid skal ske skriftligt til kontoret, betales raten for den igangværende periode.

Betaling
Undervisningen betales over flere rater.
Hjørring Kommune udsender opkrævningsmateriale via digital post til borger.dk eller gennem Betalingsservice, hvis man er tilmeldt her.
Ved fremsendelse af rykkere pålægges det skyldige beløb et rykkergebyr efter Hjørring Kommunes regler.
Manglende betaling vil medføre udelukkelse fra undervisningen.
Restancen betyder også, at der ikke vil ske udbetaling af overskydende skat eller moms, før Hjørring Kommune har undersøgt, om der skal ske modregning til dækning af restancen.
Der opkræves i første rate et copydan-gebyr på alle elever. Se prislisten.

Rabat
Der ydes rabat på undervisning i musik. Modtager flere husstands- og familiemedlemmer musikundervisning, betales der fuld pris for det dyreste fag, hvorefter der ydes 10 % rabat for de øvrige.
Dette gælder også, hvis en elev modtager undervisning på flere instrumenter.
Hvis der er forskellige betalere, skal man selv gøre opmærksom på dette overfor Den Musiske Skole.
Der ydes ikke rabat på sammenspil, billedskole og drama. Heller ikke på voksenmusik under folkeoplysningsloven.

Fripladsordning
Hjørring Musiske Skole har et begrænset antal delvise fripladser, der kan tildeles elever fra økonomisk svagt stillede hjem.
Ansøgningsskema ligger på hjemmesiden og afleveres udfyldt på kontoret. Fripladsen skal ansøges fra år til år.

Undervisningen
Instrument- og sangundervisningen skemalægges efter aftale med læreren, således at der tages mest muligt hensyn til den enkelte elevs forhold omkring skoleskema og transport.
Hjemmet får inden undervisningens start besked om tidspunkt, startdag og undervisningssted.

Undervisningssteder
Undervisningen afvikles på Hjørring Musiske Skole på Nordbovej 5 Hjørring, og - hvor der er grundlag for det - på elevens egen skole.
Det er muligt at anføre foretrukket undervisningssted i onlinetilmeldingen.

Aflysninger
Bliver en lærer syg, sender vi hurtigst muligt en SMS til de berørte elever og elevers forældre.
I den udstrækning hvor det er muligt, ophænges desuden opslag ved undervisningslokalet. Vi gør vores bedste for at sikre, at alle får besked.
Husk derfor at skrive telefonnumre og e-mail-adresser i onlinetilmeldingen.
Aflyses undervisningen mere end 2 gange, som følge af en lærers fravær, refunderes undervisningen fra den manglende 3. lektion.

Elevfravær
Eleverne forventes at møde stabilt og velforberedte til undervisningen.
I tilfælde af en elevs sygdom eller anden forsømmelse, skal der sendes afbud til musikskolens kontor, eller direkte til elevens lærer.
Efter kontortid kun direkte til læreren. Elever har ikke krav på at få egne forsømmelser erstattet. Ved elevers længerevarende sygdom (over 1 måned) kan der dog søges om nedsat deltagerbetaling.

Undervisningsåret
Undervisningsåret starter ultimo august og strækker sig over 180 undervisningsdage frem til medio juni.
Se vor ferieplan, som du finder under menupunktet 'Praktisk info' og  'Feriekalender' eller klik på linket her.